Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng - Thạch Văn Thành

1865 | 12-05-2016 | 0
Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

Nhan đề: Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Thạch Văn Thành,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 123

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.2. Một số khái niệm cụ baỷn liên quan đến vấn đề nghiên cứu

1.3. Trường tiểu học và cán bộ quản lý trường tiểu học

1.4. Tổ chức thực hiện luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học

1.5. Ý nghĩa của luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG

2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm

2.2. Thực trạng giáo dục - đào tạo huyện Bảo Lâm

2.3. Thực trạng về giáo dục tiểu học huyện Bảo Lâm

2.4. Thực trạng về việc tổ chức luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Bảo Lâm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC LUÂN CHUYỂN, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM

3.1. Các nguyên tắc chỉ đạo việc đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện việc luân chuyển và bổ nhiệm lại CBQL các trường tiểu học

3.2. Biện pháp tổ chức thực hiện việc luân chuyển, bổ nhiệm lại CBQL các trường tiểu học huyện Bảo Lâm

3.3. Kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Made In JapanMade In Japan

Akio Morita

  133 

Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2

Lê Nhứt

  106 

Sách Giáo Khoa Tự nhiên và Xã hội 3Sách Giáo Khoa Tự nhiên và Xã hội 3

Bùi Phương Nga

  104