Biện Pháp Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Tại Các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện Tỉnh Thái Nguyên - Đỗ Thị Thìn

987 | 16-05-2016 | 0
Biện Pháp Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Tại Các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện Tỉnh Thái Nguyên

Nhan đề: Biện Pháp Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Tại Các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện Tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Đỗ Thị Thìn,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 113

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LLCT TẠI TTBDCT CẤP HUYỆN

1.1- Một số khái niệm cơ bản

1.2- Ý nghiã của việc quản lý thực hiện chương trình giáo dục LLCT tại các TTBDCT cấp huyện

1.3- Đặc điểm của công tác quản lý thực hiện chương trình giáo dục LLCT tại TTBDCT cấp huyện

Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LLCT TẠI TTBDCT CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

2.1- Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả quản lý thực hiện chương trình giáo dục LLCT tại các TTBDCT

2.2- Thực trạng quản lý thực hiện chương trình giáo dục LLCT tại các TTBDCT

2.3- Đánh giá tổng quát

Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LLCT TẠI TTBDCT CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1- Những quan điểm cơ bản định hướng cho việc đề xuất các biện pháp

3.2- Một số biện pháp cụ thể

3.3- Mối quan hệ giữa các biện pháp

3.4- Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

PHẦN PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần