Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương - Nguyễn Xuân Huy

1913 | 11-05-2016 | 0
Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

Nhan đề: Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 57

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1: Những kiến thức về giải tích lồi

1.1. Hàm affin và tập lồi

1.2. Tập lồi

Chương 2: Các bài toán tối ưu

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.2. Bài toán tối ưu không ràng buộc

2.3. Bài toán tối ưu có ràng buộc

Chương 3: Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

3.1. Hàm thuần nhất

3.2. Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

3.3. Các kết quả đối ngẫu chính

3.4. Tối ưu toàn cục

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần