Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3 - Nguyễn Xuân Trục

1985 | 04-06-2016 | 7
Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3

Nhan đề: Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông - Tập 3

Tác giả: Nguyễn Xuân Trục,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 308

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đường ô tô, công trình vượt sông,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Công trình vượt qua sông lớn và vừa

hương 1: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông lớn và vừa

Chương 2: Tính toán thủy văn trong thiết kế cầu

Chương 3: Xác định khẩn độ cần và xói chung dưới cầu

Chương 4: Xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ

Chương 5: Tính toán thủy lực cầu vượt sông

Chương 6: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông

Chương 7: Khảo sát đo đạt thủy văn tại vị trí cầu vượt sông

Phần 2: Công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 8: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 9: Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ

Chương 10: Tính toán các công trình vượt qua sông nhỏ

Phần phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Đô-La Hay Lá NhoĐô-La Hay Lá Nho

Charles Wheelan

  177 

Bài Tập Sinh Học Chọn Lọc Tập 2Bài Tập Sinh Học Chọn Lọc Tập 2

Võ Quốc Hiển

  100