Thiết kế cầu treo dây võng - Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

2014 | 21-11-2016 | 4
Thiết kế cầu treo dây võng

Nhan đề: Thiết kế cầu treo dây võng

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cầu treo, dây võng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

Download

Có thể bạn cần