Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ - Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú

2090 | 05-06-2016 | 1
Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Nhan đề: Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo bạch long vĩ

Tác giả: Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Quân, Cao Thị Thu Trang, Trần Anh Tú,

Nhà xuất bản: Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 273

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiên nhiên đảo bạch long vĩ, biển bạch long vĩ,

Download

Tóm tắt:

Phần I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 1. VỊ TRÍ VÀ ĐỊA HÌNH

Chương 2. ĐỊA CHẤT

Chương 3. KHÍ HẬU - HẢI VĂN

Chương 4. CÁC HỆ SINH THÁI

Phần II. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 5. TÀI NGUYÊN PHI SINH VẬT

Chương 6. TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Chương 7. VỊ THẾ VÀ TÀI NGUYÊN VỊ THẾ

Phần III. MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG BIỂN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Chương 8. HOÀN CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương 9. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Chương 10. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Download