TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP VÀ THOÁT NƯỚC - Phạm Thị Giới

2369 | 15-06-2016 | 14
TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Nhan đề: TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Tác giả: Phạm Thị Giới,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 215

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tự động hóa, công trình cấp thoát nước,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐIÈU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Chương 2. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Chương 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG

Chương 4. CẤU TRÚC CỦA SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Chương 5. TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN CÁC TRẠM BƠM CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Chương 6. TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Chương 7. TỰ ĐỘNG HOAS CÁC CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

Chương 8. CÁCH TỔ CHỨC CÔNG VỤ ĐIỀU ĐỘ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

Download

Có thể bạn cần

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  2649  70