Sinh thái môi trường ứng dụng - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

3587 | 01-06-2016 | 42
Sinh thái môi trường ứng dụng

Nhan đề: Sinh thái môi trường ứng dụng

Tác giả: Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 644

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh thái môi trường,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN TRANH ĐẾN HỆ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

Chương  2 PHÚ DƯỠNG HÓA

Chương 3 MƯA ACID VÀ SỰ HÓA CHUA MÔI TRƯỜNG

Chương 4  ẢNH HƯỞNG CỦA PHÈN HÓA VÀ MẶN HÓA LÊN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Chương 5  MỘT SỐ BIỂU HIỆN THOÁI HÓA KHÁC CỦA MÔI TRƯỜNG NHƯ XÓI MÒN, SA MẠC HÓA, LATERIT HÓA

Chương  6 ẢNH HƯỞNG Ô NHIỄM DẦU LÊN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Chương  7  ẢNH HƯỞNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THƯC VẬT VÀ PHÂN BÓN LÊN SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

Chương 8 SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT ƯỚT

Chương 9  SINH THÁI MÒI TRƯỜNG NÔNG THÔN – NÔNG NGHIỆP

Chương 10 MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TOÀN CẦU, THÁCH THỨC VÀ HIỂM HỌA

Chương 11  MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

Download