Giáo trình công nghệ xử lý nước thải - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

3545 | 06-06-2016 | 67
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

Nhan đề: Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

Tác giả: Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 326

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý nước thải, xử lý ô miễn môi trường,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1 : SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

1.1 HỆ THỐNG NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

1.2 PHÂN LOẠI VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC THẢI

1.3 MỘT SỐ THÔNG SỐ QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC THẢI

1.4 NƯỚC THẢI SINH HOẠT

1.5 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIÊP

1.6 NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ

1.7 ẢNH HƯỞNG CỦA NUỐC THẢI ĐỐI VỚI CÁC NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC

1.8 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1.9 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

BÀI TẬP

CHƯƠNG 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

2. 1 MỞ ĐẦU

2.2 PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

2.3 KINH TẾ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

2.4 LÀM SẠCH NƯỚC THẢI BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC

2.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

2.6 ÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

2.7 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

2.8 XỬ LÝ HỖN HỢP NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

2.9. XỬ LÝ BÙN CẶN

2.10 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BÀI TẬP

CHƯƠNG 3 : XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

3.1 SỬ DỤNG NƯỚC TRONG SẢN XUẤT VÀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP (1,2,3,4,6,8)

3.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

3.3 NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3.4 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP PHÂN BÓN HÓA HỌC (5,6,7,8)

3.5 NƯỚC THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP THUỘC DA (6,8,9,10,11)

3.6 NƯỚC THẢI CỦA CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM (6,8,12,13,14,15,16)

3.7 NƯỚC THẢI CỦA CÔNG NGHIỆP GIẤY (6,8,17,18,19,20,21,22)

3.8 NƯỚC THẢI CỦA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA (6,8,22,23)

3.9 NƯỚC THẢI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM,GIA CÔNG KIM LOẠI

 

 

Download

Có thể bạn cần

400 Từ Vựng Cần Biết Cho TOEFL400 Từ Vựng Cần Biết Cho TOEFL

Tuyết Anh

  153 

Ngũ Luân ThưNgũ Luân Thư

Miyamoto Musashi

  129 

Vở Bài Tập Toán Lớp 1 Tập 1Vở Bài Tập Toán Lớp 1 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  148