Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp - Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

2288 | 05-06-2016 | 29
Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Nhan đề: Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 364

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý chất thải, chất thải công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm về môi trường

Phần A: XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 2: Các phương pháp xử lý khí thải

Chương 3: Xử lý Earosol

Chương 4: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 5: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 6: Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác

Chương 7: Sự phát tán chất thải vào khí quyển

Chương 8: Một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế

Phần B: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 9: Các khái niệm cơ bản về nước

Chương 10: Tác các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải

Chương 11: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

Chương 12: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

Chương 13: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh

Chương 14: Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt

Chương 15: Một số công nghệ Xử lý nước thải 

Phần C: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

Chương 16: Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp

Chương 17: Xử lý chất thải rắn vô vơ

Chương 18: Xử lý chất thải rắn hữu vơ

Chương 19: Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải

Download