Chính sách an toàn môi trường của ngân hàng thế giới - Nguyễn Thế Phương

1458 | 30-05-2016 | 4
Chính sách an toàn môi trường của ngân hàng thế giới

Nhan đề: Chính sách an toàn môi trường của ngân hàng thế giới

Tác giả: Nguyễn Thế Phương,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 185

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: an toàn môi trường, ngân hàng thế giới,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Tổng quan

1. Giới thiệu về an toàn môi trường

2. Các chính sách an toàn môi trường

Phần 2: Các thủ tục đánh giá môi trường

3. Quy trình đánh giá môi trường

4. Báo cáo các kết quả nghiên cứu đánh giá môi trường

5. Tham vấn cộng đồng và công khai hóa thông tin

6. Triển khai và thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

7. Quản lý qui trình đánh giá tác động môi trường

Phần 3: Chính sách an toàn về tài sản văn hóa

8. Tài sản văn hóa

Tài liệu tham khảo

Download