Giáo trình kỹ thuật lập trình C - Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực

3384 | 17-04-2016 | 33
Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 215

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Biểu thức và các phép toán trong C

Chương 3: Nhập, xuất dữ liệu trong C

Chương 4: Cấu trúc điều khiển trong C

Chương 5: Hàm và cấu trúc chương trình

Chương 6: Dữ liệu kiểu mảng

Chương 7: Chuỗi kí tự

Chương 8: Con trỏ và địa chỉ

Chương 9: Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động

Chương 10: Hàm main có tham số - con trỏ hàm

Chương 11: Dữ liệu kiểu cấu trúc

Chương 12: Thao tác với tập tin

Download