Giáo trình Turbo Pascal 7.0 - Bùi Thế Tâm

3436 | 15-11-2016 | 15
Giáo trình Turbo Pascal 7.0

Nhan đề: Giáo trình Turbo Pascal 7.0

Tác giả: Bùi Thế Tâm,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 194

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: pascal, kỹ thuật lập trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Các lệnh rẽ nhánh và lặp

Chương 3: Kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu tập hợp

Chương 4: Chương trình con

Chương 5: Dữ liệu kiểu bảng ghi

Chương 6: Dữ liệu kiểu tệp

Chương 7: Unit CRT

Chương 8: Con trỏ

Chương 9: Unit Graph

Chương 10: Unut tự tạo

Chương 11: Unit DOS

Chương 12: Các tập hợp hữu hạn

Chương 13: Đồ thị hữu hạn

Lời giải.

Download

Có thể bạn cần

Học Làm Lãnh ĐạoHọc Làm Lãnh Đạo

Warren Bennis, Joan Goldsmith

  300 

Kỹ thuật điệnKỹ thuật điện

Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

203  1280