Giáo trình Turbo Pascal 7.0 - Bùi Thế Tâm

3185 | 15-11-2016 | 15
Giáo trình Turbo Pascal 7.0

Nhan đề: Giáo trình Turbo Pascal 7.0

Tác giả: Bùi Thế Tâm,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 194

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: pascal, kỹ thuật lập trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Các lệnh rẽ nhánh và lặp

Chương 3: Kiểu mảng, kiểu xâu ký tự, kiểu tập hợp

Chương 4: Chương trình con

Chương 5: Dữ liệu kiểu bảng ghi

Chương 6: Dữ liệu kiểu tệp

Chương 7: Unit CRT

Chương 8: Con trỏ

Chương 9: Unit Graph

Chương 10: Unut tự tạo

Chương 11: Unit DOS

Chương 12: Các tập hợp hữu hạn

Chương 13: Đồ thị hữu hạn

Lời giải.

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình An toàn điệnGiáo trình An toàn điện

Quyền Huy Ánh

205  5588  163 

Để Học Tốt Toán 7 Tập 2Để Học Tốt Toán 7 Tập 2

Ngô Long Hậu

  74