Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Dương Trần Đức

2709 | 03-06-2016 | 7
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Nhan đề: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Dương Trần Đức,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu, thuật toán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân tích và thiết kế giải thuật

Chương 2: Đệ quy

Chương 3: Mảng và danh sách liên kết

Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợi

Chương 5: Cấu trúc dữ liệu kiểu cây

Chương 6: Đồ thị

Chương 7: Sắp xếp và tìm kiếm

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần