Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat - ĐH Hàng hải

2279 | 18-04-2016 | 1
Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat

Nhan đề: Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 68

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Văn phạm và ngôn ngữ.

Chương 2. Ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn

Chương 3: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và Otomat đẩy xuống

Chương 4: Cơ bản về chƣơng trình dịch

Một số đề thi mẫu

Download