Ngân hàng câu hỏi kế toán tài chính doanh nghiệp - Trần QuíLiên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long

2146 | 16-04-2016 | 15
Ngân hàng câu hỏi kế toán tài chính doanh nghiệp

Nhan đề: Ngân hàng câu hỏi kế toán tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Trần QuíLiên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 266

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Chương 2: HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chương 3: HẠCH TOÁN NGUÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Chương 4: HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Chương 5: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Chương 6: HẠCH TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chương 7: HẠCH TOÁN TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Chương 8: HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chương 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương 10: ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP

Phụ lục 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Phụ lục 2: CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Phụ lục 3: CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Download