Giáo trình nguyên lý kế toán - Đoàn Quang Thiệu

2312 | 30-05-2016 | 6
Giáo trình nguyên lý kế toán

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả: Đoàn Quang Thiệu,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 242

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nguyên lý kế toán,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

Chương II: KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

Chương III: TÍNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

Chương IV: TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chương V: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

Chương VI: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU

Chương VII: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

Chương VIII: SỔ KẾ TOÁN, KỸ THUẬT GHI SỔ VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Chương IX: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ

Download

Có thể bạn cần

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 12Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 12

Nguyễn Xuân Lạc

  95 

55 Cách để tự tin55 Cách để tự tin

Nguyễn Thu Hương

66  953 

Vua Bán LẻVua Bán Lẻ

Willard N Ander, Neil Z Stern

  156 

Bản Đồ Thành CôngBản Đồ Thành Công

Arlene Johnson

  115