Kỹ thuật nhiệt - Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh

3154 | 14-04-2016 | 42
Kỹ thuật nhiệt

Nhan đề: Kỹ thuật nhiệt

Tác giả: Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 313

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. NHIỆT ĐỘNG

CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG

CHƯƠNG 2. NHIỆT DUNG RIÊNG, CÔNG VÀ ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG I

CHƯƠNG 3. CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

CHƯƠNG 4. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2

CHƯƠNG 5. HƠI NƯỚC VÀ CÁC QUÁ TRÌNH CỦA NÓ

CHƯƠNG 6. CÁC QUÁ TRÌNH ĐỘNG THỰC TẾ

CHƯƠNG 7. CÁC CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG

PHẦN II. TRUYỀN NHIỆT

CHƯƠNG 8. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 9. DẪN NHIỆT ỔN ĐỊNH

CHƯƠNG 10. TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƯU

CHƯƠNG 11. TRAO ĐỔI NHIỆT BỨC XẠ

CHƯƠNG 12. TRAO ĐỔI NHIỆT PHỨC TẠP VÀ TRUYỀN NHIỆT

CHƯƠNG 13. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

PHỤ LỤC

Download