Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh - Bùi Hải, Trần Thế Sơn

4095 | 07-06-2016 | 56
Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Nhan đề: Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Tác giả: Bùi Hải, Trần Thế Sơn,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 330

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nhiệt động lực học, kỹ thuật lạnh, nhiệt lạnh,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VÀ CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CHẤT KHÍ

CHƯƠNG 2: KHÔNG KHÍ ẨM VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

CHƯƠNG 3: CHU TRÌNH ĐỘNG CƠ NHIỆT

PHẦN 2: TÍNH TOÁN KỸ THUẬT LẠNH

CHƯƠNG 4: MÁY NẾN KHÍ

CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH MÁY LẠNH

CHƯƠNG 6 : THIẾT BỊ MÁY LẠNH

PHẦN 3: TRUYỀN NHIỆT

CHƯƠNG 7: DẪN NHIỆT

CHƯƠNG 8: TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƯU

CHƯƠNG 9: TRAO ĐỔI NHIỆT BỨC XẠ

CHƯƠNG 10: TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

PHẦN 4: PHỤ LỤC

Download