Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design) - Nguyễn Chí Ngôn

1967 | 06-06-2016 | 2
Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Nhan đề: Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Tác giả: Nguyễn Chí Ngôn,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 65

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Computer-Aided Design, thí nghiệm cad,

Download

Tóm tắt:

Bài 1. Thao tác trong cửa sổ lệnh của Matlab.

Bài 2. Hàm và Script files.

Bài 3. Symbolic và Simulink.

Bài 4. Mô hình hệ thống Viễn thông. 

Bài 5. Mô hình hệ thống Điều khiển tự động. 

Bài 6. Tạo giao diện trong Matlab.

Bài 7. Thiết kế - Mô phỏng và vẽ mạch in

Download

Có thể bạn cần