Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi - Nguyễn Thương Ngô

2191 | 24-05-2016 | 12
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi

Nhan đề: Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 252

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lý thuyết điều khiển tự động, hệ thích nghi, hệ tối ưu,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. CHẤT LƯỢNG TỐI ƯU THƯỜNG GẶP.

1. Chât lượng của hệ điều chỉnh tự động

2. Chọn thông số tối ưu của cơ cấu điều khiển

3. Tối ưu hóa theo bình phương cực tiểu đối với hệ tùy động tuyến tính

PHẦN II. ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU

1. Đặc điểm chung của các bài toán tối ưu

2. Các phương pháp điều khiển tối ưu

PHẦN III. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI

1. Khái niệm chung

2. Hệ cực trị

3. Hệ giải tích

4. Phương pháp tổng quát để khảo sát các hệ thích nghi

Kết luận

Phụ lục

Download