Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến - Nguyễn Mạnh Anh Dũng

1655 | 04-06-2016 | 2
Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nhan đề: Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Tác giả: Nguyễn Mạnh Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 154

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: truy cập vô tuyến, trải phổ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan các phương pháp đa truy nhập và kỹ thuật trải phổ

Chương 2. Tạo mã trải phổ

Chương 3. Các hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp

Chương 4. Mô hình kênh đa truy nhập phân chia theo mã và hiệu năng của nó

Chương 5. Đa truy nhập vô tuyến trong môi trường pha đinh di động và phân tập

Chương 6. Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao và cdma đa sóng mang

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần