Kỹ thuật sản xuất muối khoáng - Bùi Song Châu

1808 | 26-05-2016 | 27
Kỹ thuật sản xuất muối khoáng

Nhan đề: Kỹ thuật sản xuất muối khoáng

Tác giả: Bùi Song Châu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 175

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất muối khoáng, Công nghệ sản xuất NaCl , Công nghệ sản xuất KCl,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ hai cấu tử muối - nước

Chương 2: Hệ ba cấu tử muối - nước

Chương 3: Hệ bốn cấu tử đơn giản muối - nước

Chương 4: Hệ bốn cấu tử muối - nước tương tác

Chương 5: Hệ năm cấu tử muối - nước

Chương 6: Công nghệ sản xuất NaCl từ nước biển

Chương 7: Công nghệ sản xuất KCl từ nước ót của muối biển

Download