Giáo trình sinh học tế bào - Nguyễn Như Hiền

3552 | 30-05-2016 | 81
Giáo trình sinh học tế bào

Nhan đề: Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 259

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tế bào học, sinh học tế bào,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ của sinh học tế bào

Phần 1: Tổ chức phân tử của tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Phần 2: Cấu trúc và chức năng của tế bào

Chương 2: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn

Chương 3: Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất

Chương 4: Tế bào chất và các bào quan

Chương 5: Nhân tế bào

Phần 3: Chuyển hóa vật chất và nâng lượng ở tế bào

Chương 6: Năng lượng và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Chương 7: Các phương thức chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Phần 4: Chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào

Chương 8: Chù kỳ tế bào

Chương 9: Sự phân bào

Download