Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụng - Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phương

1795 | 05-06-2016 | 16
Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụng

Nhan đề: Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụng

Tác giả: Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phương,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 221

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: di truyền học, vi sinh vật,

Download

Tóm tắt:

Bài mở đầu: Di truyền học vi sinh vật và cuộc cách mạng công nghệ sinh học

Chương 1: Các đặc điểm của di truyền học vi sinh vật

Chương 2: Cơ sở phân tử của tính di truyền

Chương 3: Điều hoà biểu hiện gene ở vi khuẩn

Chương 4: Biến dị ở vi sinh vật

Chương 5: Di truyền học virus

Chương 6: Di truyền học vi khuẩn

Chương 7: Di truyền học vi nấm và vi tảo

Chương 8: Di truyền vi sinh vật và công nghệ gene

 

Download