Giáo trình di truyền học người - Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt

2164 | 30-05-2016 | 33
Giáo trình di truyền học người

Nhan đề: Giáo trình di truyền học người

Tác giả: Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 166

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: di truyền học, di truyền học người,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người 

Chương 2: Nhiễm sắc thể và gen của người 

Chương 3: Phân tích sự di truyền tính trạng của người 

Chương 4: Quần thể người, sự di truyền trong quần thể ngẫu phối 

Chươgn 5: Di truyền hóa sinh 

Phụ lục: bản đồ nhiễm sắc thể của người 

Tài liệu tham khảo 

Download