Mô hình hóa hệ thống và mô phổng - Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh

2731 | 19-04-2016 | 54
Mô hình hóa hệ thống và mô phổng

Nhan đề: Mô hình hóa hệ thống và mô phổng

Tác giả: Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 206

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. VAI TRÒ CỦA MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG LIÊN TỤC

CHƯƠNG 5. MÔ HÌH HÓA CÁC HỆ NGẪU NHIÊN

CHƯƠNG 6. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

CHƯƠNG 7. KIỂM CHỨNG VÀ HỢP THÚC HÓA MÔ HÌNH

CHƯƠNG 8. XỬ LÝ PHÂN TÍCH CÁC DỮ LIỆU ĐẦU RA CỦA MÔ PHỎNG

CHƯƠNG 9. MÔ PHỎNG CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT

CHƯƠNG 10. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HÀNG ĐỢI

CHƯƠNG 11. ỨNG DỤNG MATLAB-SIMULINK VÀ CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG TRONG MÔ PHỎNG

Download

Có thể bạn cần