Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo robot - Trần Thế San, Nguyễn Tiến Dũng

1606 | 11-04-2016 | 10
Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo robot

Nhan đề: Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo robot

Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Tiến Dũng,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Phân tích vị trí cơ cấu chấp hành nối tiếp

Chương 3: Phân tích vị trí cơ cấu chấp hành song song

Chương 4: Phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành nối tiếp

Chương 5: Phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành song song

Chương 6: Tĩnh học và phân tích độ cứng vững

Chương 7: Cơ cấu cổ tay

Chương 8: Cơ cấu chấp hành truyền động bằng đai

Chương 9: Động lực học cơ cấu chấp hành nối tiếp

Chương 10: Động lực học cơ cấu chấp hành song song

Phụ lục A: Phương pháp liên tục

Phụ lục B: Phương pháp loại trừ thẩm tách Sylvester

Phụ lục C: Giải pháp Raghavan và Roth

Download

Có thể bạn cần

English 8 Workbook 1English 8 Workbook 1

Nguyễn Bảo Trang

  111 

Bài Học Từ Người Quét RácBài Học Từ Người Quét Rác

Nguyễn Mạnh Hùng

  106 

Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8-9Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8-9

Nguyễn Công Huấn

  200 

Phút Dành Cho ConPhút Dành Cho Con

Kent Nerburn

  168