Cơ sở điều khiển tự động - Đặng Hoài Bắc

2543 | 08-04-2016 | 3
Cơ sở điều khiển tự động

Nhan đề: Cơ sở điều khiển tự động

Tác giả: Đặng Hoài Bắc,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 152

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương II. Các đặc tính của hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương III. Khảo sát tính ổn định của hệ thống ĐKTĐ liên tụ

Chương IV. Khảo sát chất lượng hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương V. Tổng hợp hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương VI. Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ rời rạc.

Chương VII. Phân tích và tổng hợp hệ thống ĐKTĐ rời rạc. 
 

Download

Có thể bạn cần