Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính - Nguyễn Vũ Sơn

2474 | 17-04-2016 | 12
Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Nhan đề: Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Vũ Sơn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc mạng phân tầng và các giao thức mạng

Chương 3: Mạng cục bộ (LAN)

Chương 4: Kế hoạch lập mạng

Chương 5: Các ứng dụng mạng

Chương 6: Bài toán áp dụng

Download