Ngữ pháp tiếng anh - Vũ Thanh Phương, Bùi Ý

1693 | 16-04-2016 | 20
Ngữ pháp tiếng anh

Nhan đề: Ngữ pháp tiếng anh

Tác giả: Vũ Thanh Phương, Bùi Ý,

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 587

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 : Từ Và Câu
Chương 2 : Danh Từ
Chương 3 : Mạo Từ
Chương 4 : Tính Từ 
Chương 6 : Đại Từ và tính từ
Chương 6 : phó từ và giới từ
Chương 7 : Liên từ
Chương 8 : Động từ - các thì và dạng
Chương 9 : Những động từ có ngôi đặc biệt
Chương 10 : Động từ - dạng và thức
Chương 11 : Các dạng không chia của động từ
Chương 12 : Trật tự cơ bản của các từ trong câu
Chương 13 : Lời nói trực tiếp và gián tiếp
Chương 14 : Cấu trúc câu cơ bản
Chương 15 : Các mẫu câu cơ bản
Chương 16 : Chấm câu
Đáp Án Các Bài Tập Khó

Download