Bài tập thực hành ngữ pháp Tiếng anh trình độ A - Trần Mạnh Tường

1744 | 29-05-2016 | 29
Bài tập thực hành ngữ pháp Tiếng anh trình độ A

Nhan đề: Bài tập thực hành ngữ pháp Tiếng anh trình độ A

Tác giả: Trần Mạnh Tường,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 354

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngữ pháp tiếng anh, bài tập ngữ pháp, bài tập tiếng anh, tiếng anh trình độ a,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Present simple

Unit 2: Present continuoud

Unit 3: Present simple and continuous 1

Unit 4: Present simple and continuous 2

Unit 5: Past simple

Unit 6: Past continuous

Unit 7: Past simple and Past continuous

Unit 8: Past perfect

Unit 9: Present perfect simple and continuous

Unit 10: Past perfect and past simple

Unit 11: The future 1

Unit 12: The future 2

Unit 13: Review tenses 1

Unit 14: Review tenses 2

Unit 15: In and There

Unit 16: Possessives, Demonstratives and Reflexive Pronouns

Unit 17: Articles 1

Unit 18: Articles 2

Unit 19: Zero conditional and First conditional

Unit 20: Second conditional

Unit 21: Third conditional

Unit 22: Wishes

Unit 23: Passive 1

Unit 24: Passive 2

Unit 25: Reported Speech 1

Unit 26: Reported Speech 2

Unit 27: Reported questions

Unit 28: Modal verbs 1

Unit 29: Modal verbs 2

Unit 30: Adjectives (Order)

Unit 31: Adjectives: -ed or -ing

Unit 32: Adverbs (1): Adjectives and Adverbs

Unit 33: Adverbs of Frequency

Unit 34: Adverbs (3): Place, Direction, Sequence

Unit 35: Adverb (+ Adjective; noun + noun; ect)

Unit 36: Position of adverbs in a sentence

Unit 37: Too and Enough

Unit 38: So and Such

Unit 39: Purpose: To and for so that

Unit 40: Comparative adjectives

Unit 41: Comparison: (Not) as ... as

Unit 42: Superlative Adjectives

Unit 43: Review: Comparisons

Unit 44: Nouns, Verbs, Adjectives, Ect

Unit 45: Word order: Subject, Verb, Object

Unit 46:  'Yes/No' Questions

Unit 47: Where, When, Why, How

Unit 48: Who, what, which

Unit 49: How long / Far / Often ...?

Unit 50: What ... like ?

Unit 51: Who and What: Subject and Object

Unit 52: Whose is this ? It's John's

Unit 53: Question tags

Unit 54: Although, While, However, Despite, etc

Unit 55: Relative Clauses 1

Unit 56: Relative Clauses 2

Unit 57: Relative clauses 3

Unit 58: Time expressions

Unit 59: Cardinal and Ordinal numbers

Download

Có thể bạn cần

Bài tập chi tiết máyBài tập chi tiết máy

Nguyễn Hữu Lộc

330  6080  130 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lương Ngọc Hải

233  1406 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  823 

100 bài văn hay lớp 7100 bài văn hay lớp 7

Nguyễn Hòa Bình, Phạm Thu Hằng, Nguyễn Thị Dung

217  278 

Nhà máy điện nguyên tửNhà máy điện nguyên tử

Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn

116  284