Bài tập thực hành ngữ pháp Tiếng anh trình độ A - Trần Mạnh Tường

2590 | 29-05-2016 | 29
Bài tập thực hành ngữ pháp Tiếng anh trình độ A

Nhan đề: Bài tập thực hành ngữ pháp Tiếng anh trình độ A

Tác giả: Trần Mạnh Tường,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 354

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngữ pháp tiếng anh, bài tập ngữ pháp, bài tập tiếng anh, tiếng anh trình độ a,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Present simple

Unit 2: Present continuoud

Unit 3: Present simple and continuous 1

Unit 4: Present simple and continuous 2

Unit 5: Past simple

Unit 6: Past continuous

Unit 7: Past simple and Past continuous

Unit 8: Past perfect

Unit 9: Present perfect simple and continuous

Unit 10: Past perfect and past simple

Unit 11: The future 1

Unit 12: The future 2

Unit 13: Review tenses 1

Unit 14: Review tenses 2

Unit 15: In and There

Unit 16: Possessives, Demonstratives and Reflexive Pronouns

Unit 17: Articles 1

Unit 18: Articles 2

Unit 19: Zero conditional and First conditional

Unit 20: Second conditional

Unit 21: Third conditional

Unit 22: Wishes

Unit 23: Passive 1

Unit 24: Passive 2

Unit 25: Reported Speech 1

Unit 26: Reported Speech 2

Unit 27: Reported questions

Unit 28: Modal verbs 1

Unit 29: Modal verbs 2

Unit 30: Adjectives (Order)

Unit 31: Adjectives: -ed or -ing

Unit 32: Adverbs (1): Adjectives and Adverbs

Unit 33: Adverbs of Frequency

Unit 34: Adverbs (3): Place, Direction, Sequence

Unit 35: Adverb (+ Adjective; noun + noun; ect)

Unit 36: Position of adverbs in a sentence

Unit 37: Too and Enough

Unit 38: So and Such

Unit 39: Purpose: To and for so that

Unit 40: Comparative adjectives

Unit 41: Comparison: (Not) as ... as

Unit 42: Superlative Adjectives

Unit 43: Review: Comparisons

Unit 44: Nouns, Verbs, Adjectives, Ect

Unit 45: Word order: Subject, Verb, Object

Unit 46:  'Yes/No' Questions

Unit 47: Where, When, Why, How

Unit 48: Who, what, which

Unit 49: How long / Far / Often ...?

Unit 50: What ... like ?

Unit 51: Who and What: Subject and Object

Unit 52: Whose is this ? It's John's

Unit 53: Question tags

Unit 54: Although, While, However, Despite, etc

Unit 55: Relative Clauses 1

Unit 56: Relative Clauses 2

Unit 57: Relative clauses 3

Unit 58: Time expressions

Unit 59: Cardinal and Ordinal numbers

Download

Có thể bạn cần