Hướng dẫn download và cài đặt Bootstrap 5.2.x

CSS Bootstrap | Lập Trình PHP | 23/10/2022 | 777 |


Bootstrap là một bộ công cụ giao diện người dùng mạnh mẽ, có nhiều tính năng. Xây dựng mọi thứ - từ nguyên mẫu đến sản xuất - chỉ trong vài phút.

Bootstrap là một bộ công cụ giao diện người dùng mạnh mẽ, có nhiều tính năng. 
Xây dựng mọi thứ - từ nguyên mẫu đến sản xuất - chỉ trong vài phút.

Cài đặt nhanh

Bước 1: Tạo file index.html mới trong thư mục gốc của dự án của bạn

Chú ý: Phải có đoạn mã này <meta name="viewport"> để chạy ở chế độ thiết bị di động.

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap demo</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello, world!</h1>
 </body>
</html>

Bước 2: Chèn CSS và JS của Bootstrap vào website

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap demo</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>
  <h1>Hello, world!</h1>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw3" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>

Bước 3: Hello, world!

Mở trang trong trình duyệt bạn chọn để xem trang Bootstrapped của bạn. Bây giờ bạn có thể bắt đầu xây dựng với Bootstrap bằng cách tạo bố cục của riêng bạn , thêm hàng chục thành phần và sử dụng các ví dụ chính thức của chúng tôi.

Download bộ source Bootstrap 

 

Link download Bootstrap 5.2.x tại đây.