Bài 1: Show PHP

Bài tập PHP | Lập Trình PHP | 21/11/2018 | 3375 |


Cú pháp:

echo "Welcome to PHP";
print "Welcome to PHP";

Ví dụ: Lưu nội dung sau với file show.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "My first PHP script!";
print "My first PHP script!";
?>

</body>
</html>