Bài 3: Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP

Bài tập PHP | Lập Trình PHP | 26/11/2018 | 8071 |


Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó: a # 0 a, b, c là các hằng số x là ẩn số phải đi tìm

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó:

 • a # 0
 • a, b, c là các hằng số
 • x là ẩn số phải đi tìm

Code:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Giải phương trình bậc hai</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php 
      $result = '';
			if (isset($_POST['calculate'])){
				// Bước 1: Lấy tham số
				$a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : '';
				$b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : '';
				$c = isset($_POST['c']) ? $_POST['c'] : '';
			 
				// Bước 2: Validate và tính toán
				$delta = ($b*$b) - (4*$a*$c);
			 
				if ($delta < 0){
					$result = 'Phương trình vô nghiệp';
				}
				else if ($delta == 0){
					$result = 'Phương trình nghiệp kép x1 = x2 = ' . (-$b/2*$a);
				}
				else {
					$result = 'Phương trình có hai nghiệp phân biệt, x1 = ' . ((-$b + sqrt($delta))/2*$a);
					$result .= ',x2 = ' . ((-$b - sqrt($delta))/2*$a);
				}
			}
    ?>
    <h1>Giải phương trình bậc hai</h1>
    <form method="post" action="">
      <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/>x <sup>2</sup>
      +
      <input type="text" style="width: 20px" name="b" value=""/>x
      + 
      <input type="text" style="width: 20px" name="c" value=""/>
      = 0
      <br/><br/>
      <input type="submit" name="calculate" value="Tính" />
    </form>
    <?php echo $result; ?>
  </body>
</html>

Xem Demo