Bài 2: Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng PHP

Bài tập PHP | Lập Trình PHP | 21/11/2018 | 9085 |


Lý thuyết: Phương trình bật nhất có dạng : ax + b = 0 (a khác 0)

Input: Nhập vào 2 số a và b (a khác 0)

Output: x = -b/a

Lời giải: 

<?php
$a = $_GET['a'];
$b = $_GET['b'];
if($a!=0){
	$kq = -$b/$a;
	echo 'Phuong trinh: '.$a.'x + '.$b.' = 0'."<br/>";
	echo 'Ket qua: x= '.$kq;
}else{
	echo 'Ban phai nhap: a # 0';
}
?>

Xem demo với phương trình 3x + 2 = 0