Mẫu Template Soft Pro Admin Dashboard

Templates | Lập Trình PHP | 20/12/2018 | 3554 |


Soft Pro Admin có thể được sử dụng bởi nhà phát triển phát triển các ứng dụng web như bảng quản trị tùy chỉnh, hệ thống quản lý dự án, bảng điều khiển quản trị viên, phụ trợ ứng dụng, CMS, CRM, trang web doanh nghiệp, công ty, danh mục đầu tư, blog, v.v. và Mẫu WebApp một mẫu bảng điều khiển quản trị đáp ứng đầy đủ được xây dựng với Khung Bootstrap 4.1, công nghệ web hiện đại HTML5 và CSS3. Trọng lượng nhẹ và dễ dàng tùy chỉnh được thiết kế cơ bản cho các nhà phát triển muốn tùy chỉnh nó.

Bạn có thể theo dõi và phân tích số liệu thống kê công việc của mình từ các plugin và tiện ích mẫu HTML của chúng tôi. Soft Pro Admin là mẫu bảng điều khiển quản trị đáp ứng đầy đủ cho dữ liệu phân tích công việc. Mẫu HTML tìm kiếm hiện đại trên nền tảng Bootstrap 4 Ổn định.

Hơn 100 tính năng và với các widget và plugin được bao gồm ở đây để giúp công việc của bạn dễ dàng hơn.

Hoạt động trên tất cả các trình duyệt web chính, Máy tính để bàn, iPhone, iPad, Máy tính bảng và tất cả các thiết bị điện thoại thông minh khác.

Mẫu template SoftPro Admin


Live Preview     Liên hệ Admin để Download


UI Kit

 • Badges
 • Buttons
 • Floating Action Buttons
 • Carousel
 • Modal
 • Dropdown
 • Dropdown menu
 • Sortable
 • Nav
 • Breadcrumbs
 • Pagination
 • Alert
 • Callout
 • Tooltip
 • Accordion
 • Tab
 • Process
 • Progress bar
 • Spinner
 • Timeline
 • Timeline activity
 • User Cards
 • Sweet Alert
 • Notification
 • Advanced Medias
 • Badges
 • Dropdown grid
 • Dropdown menu
 • Dropdown
 • border
 • color
 • Draggable Portlet
 • Bootstrap Switch
 • Date Paginator
 • Horizontal Timeline
 • Nestable
 • Ribbons

 Extra pages

 • Invoice
 • Profile
 • Login
 • Register
 • Lockscreen
 • 404 Error
 • 500 Error
 • Blank Page
 • Pace Page
 • Recover password
 • Maintenance

 Form

 • Default inputs
 • Material inputs
 • success inputs
 • warning inputs
 • error inputs
 • Combine inputs
 • Custom checkboxes
 • Custom radios
 • Password strength
 • Form layouts
 • Color picker
 • Date time selector
 • Select picker
 • Upload buttons
 • Form Validation
 • Form Wizard
 • Code Editor
 • Markdown
 • Xeditable Editor
 • Formatter
 • Pre-made FormsPlease note: Images in demo are not part of the template files.

 Chart

 • ChartJS
 • Morris
 • Sparkline
 • Flot
 • Inline charts
 • jQuery Knob

 Widgets

 • Statistic
 • Chat
 • Social
 • Weather
 • Blog
 • Chart
 • List
 • Social widgets
 • Pricing tables
 • Coming soon

 Documentation includes:

 • How to edit
 • Plugins used

Credits

 • Bootstrap
 • Jquery
 • Font-Awesome
 • ionicons
 • ChartJS
 • Flot
 • Morris.js

 


Live Preview    Liên hệ Admin để Download