Python Comments (Ghi chú)

Python | Lập Trình PHP | 03/02/2020 | 2608 |


Ghi chú trong Python

Sử dụng ghi chú trong Python để làm gì?

- Ghi chú có thể được sử dụng để giải thích cho mã Python.

- Ghi chú có thể được sử dụng để làm cho mã dễ đọc hơn.

- Ghi chú có thể được sử dụng để ngăn chặn thực thi khi kiểm tra mã.

 

Cách tạo ghi chú:

Ghi chú được tạo ra khi chúng ta bắt đầu bằng dấu # và nội dung phía sau dấu # thì trình biên dịch vủa Python sẽ bỏ qua chúng:

#Nội dung ghi chú nằm ở đây
print("Hello, World!")

Ghi chú có thể được đặt ở cuối dòng và Python sẽ bỏ qua phần còn lại của dòng:

print("Hello, World!") #Nội dung ghi chú

Ghi chú không phải là văn bản để giải thích mã, nó cũng có thể được sử dụng để ngăn Python thực thi mã:

#print("Hello, World!") Đoạn mã này sẽ không được thực thi
print("Cheers, Mate!")

Tạo nhiều dòng ghi chú:

Python không thực sự có một cú pháp cho các ghi chú nhiều dòng.

Để thêm một ghi chú nhiều dòng, bạn có thể chèn # cho mỗi dòng:

#Nội dung ghi chú
#Viết ghi chú với nhiều dòng
#Thêm 1 dòng ghi chú
print("Hello, World!")

Hoặc chúng ta có thể sử dụng 3 dấu ngoặc kép (""").

Vì Python sẽ bỏ qua các chuỗi ký tự không được gán cho một biến, bạn có thể thêm một chuỗi nhiều dòng (ba dấu ngoặc kép) trong mã của bạn và đặt ghi chú của bạn bên trong nó:

"""
Viết nội dụng ghi chú

trên nhiều dòng
"""
print("Hello, World!")

Miễn là chuỗi không được gán cho một biến, Python sẽ đọc mã, nhưng sau đó bỏ qua nó và bạn đã đưa ra một ghi chú nhiều dòng.