Kiểu dữ liệu trong Python (Data Types)

Python | Lập Trình PHP | 15/03/2020 | 2452 |


Kiểu dữ liệu trong Python (Python Data Types)

Các kiểu dữ liệu tích hợp

Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng.

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các loại khác nhau và các loại khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

Python có các kiểu dữ liệu được tích hợp sẵn theo mặc định, trong các loại sau:

Text Type: str
Numeric Types: intfloatcomplex
Sequence Types: listtuplerange
Mapping Type: dict
Set Types: setfrozenset
Boolean Type: bool
Binary Types: bytesbytearraymemoryview

Lấy kiểu dữ liệu:

Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của bất kỳ đối tượng nào bằng cách sử dụng hàm type():

Ví dụ:

x = 9
print(type(x))

#Output: <class 'int'>

Đặt loại dữ liệu

Trong Python, kiểu dữ liệu được đặt khi bạn gán giá trị cho biến:

Ví dụ Loại dữ liệu
x = "Hello World" str
x = 20 int
x = 20.5 float
x = 1j complex
x = ["apple", "banana", "cherry"] list
x = ("apple", "banana", "cherry") tuple
x = range(6) range
x = {"name" : "John", "age" : 36} dict
x = {"apple", "banana", "cherry"} set
x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"}) frozenset
x = True bool
x = b"Hello" bytes
x = bytearray(5) bytearray
x = memoryview(bytes(5)) memoryview

Đặt loại dữ liệu cụ thể

Nếu bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu, bạn có thể sử dụng các hàm với cú pháp sau: 

Ví dụ Loại dữ liệu
x = str("Hello World") str
x = int(20) int
x = float(20.5) float
x = complex(1j) complex
x = list(("apple", "banana", "cherry")) list
x = tuple(("apple", "banana", "cherry")) tuple
x = range(6) range
x = dict(name="John", age=36) dict
x = set(("apple", "banana", "cherry")) set
x = frozenset(("apple", "banana", "cherry")) frozenset
x = bool(5) bool
x = bytes(5) bytes
x = bytearray(5) bytearray
x = memoryview(bytes(5)) memoryview