Kiểu dữ liệu số trong Python (Python Numbers)

Python | Lập Trình PHP | 15/04/2020 | 2029 |


Bài viết giới thiệu về 3 kiểu dữ liệu số trong Python.

.Có 3 loại số trong Python:

int: Số nguyên

float: Số thập phân

complex: Số phức tạp

Các biến của kiểu số được tạo khi bạn gán giá trị cho chúng:

Ví dụ:

x = 1    # int

y = 2.8  # float

z = 1j   # complex

Để biết 1 biến thuộc loại dữ liệu nào trong Python, chúng ta sử dụng hàm type ():

Ví dụ:

print(type(x))    #<class 'int'>

print(type(y))    #<class 'float'>

print(type(z))    #<class 'complex'>

 

Kiểu int:

Int hay interger là bao gồm toàn bộ các số (Cả số âm và số dương), tuy nhiên không bao gồm số thập phân; Có chiều dài không giới hạn.

Ví dụ:

x = 1

y = 18999888123

z = -355888

 

Kiểu float:

Float là một dạng số chứa giá trị số thập phân (Bao gồm cả số thập phân âm và dương)

Ví dụ:

x = 3.14
y = 5.8
z = -777.59

 

Kiểu Complex:

Đậy là kiểu dữ liệu phức tạp với sự nhận dạng là kí tự "j" nằm ở cuối.

Ví dụ:

x = 2+3j

y = 4j

z = -9j

 

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Phython:

Chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu bằng cú pháp như sau: int(), float(), complex()

Ví dụ:

x = 1    # int

y = 2.8  # float

z = 1j   # complex

#convert from int to float:
a = float(x)

#convert from float to int:
b = int(y)

#convert from int to complex:
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

 

Số ngẫu nhiên trong Phython:

Python không có hàm random() để tạo một số ngẫu nhiên, nhưng Python có một mô-đun tích hợp được gọi là random có thể được sử dụng để tạo các số ngẫu nhiên:

Ví dụ:

Import mô-đun random và hiển thị một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 10 đến 99:

import random

print(random.randrange(10, 100))