Bài tập đầu tiên về Python: Hello World

Python | Lập Trình PHP | 20/01/2020 | 2329 |


Tạo file Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, điều này có nghĩa là với tư cách là nhà phát triển, bạn có thể viết các tệp Python (.py) trong trình soạn thảo văn bản và sau đó đưa các tệp đó vào trình thông dịch python để được thực thi.

Cách chạy tệp tin Python bằng dòng lệnh

C:\Users\Your Name>python helloworld.py

Trong đó "helloworld.py" là tên tệp tin python của bạn.

Nội dung của tệp trên chúng ta hãy viết như sau, có thể được thực hiện bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào như Notepad,...

print("Hello, World!")

Để thực thi chúng ta mở Command Prompt, chỉ đơn giản như thế. Di chuyển đến thư mục nơi bạn đã lưu tệp của mình và chạy:

C:\Users\Your Name>python helloworld.py

Kết quả xuất ra màn hình như sau:

Hello, World!

Xin chúc mừng, bạn đã viết và thực hiện chương trình Python đầu tiên của mình.


The Python Command Line

Để kiểm tra một đoạn mã ngắn trong python đôi khi, nhanh nhất và dễ nhất là không viết mã trong một tệp. Điều này được thực hiện bởi Python có thể được chạy như một dòng lệnh.

Nhập dòng sau vào dòng lệnh Windows, Mac hoặc Linux ở cửa sổ Command Prompt

C:\Users\Your Name>python

Hoặc, nếu lệnh "python" không hoạt động, bạn có thể thử "py":

C:\Users\Your Name>py

Từ đó bạn có thể viết bất kỳ câu lệnh Python nào, bao gồm ví dụ hello world của chúng tôi ở phần trên:

C:\Users\Your Name>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")

Mà sẽ viết "Hello, World!" trong dòng lệnh:

C:\Users\Your Name>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")
Hello, World!

Bất cứ khi nào bạn thực hiện xong trong dòng lệnh python, bạn chỉ cần gõ như sau để thoát khỏi giao diện dòng lệnh python:

exit()