Bài 1 - Tổng quan về lập trình Web

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 19/01/2016 | 6147 |


Ứng dụng web là sự kết hợp của nhiều yếu tố như phần cứng, phần mềm, ngôn ngữ lập trình web (trong đó có lập trình php) và thành phần giao diện

1.1. Một số khái niệm:

HTML (HyperText Markup Language): là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo các trang web, nó chứa các trang văn bản và các thẻ (tags) để báo cho trình duyệt biết làm thế nào để thể hiện các thông tin trên  World Wide Web. HTML là một chuẩn được tổ chức W3C duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 nhưng hiện nay nó không còn được phát triển nữa. Hiện nay, HTML đang được phát triển với phiên bản HTML 5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web.

Ngôn ngữ lập tình web: là ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ để hoạt động trên môi trường web, giúp cho việc điều khiển các phần tử trên trang web dễ dàng hơn. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến như: PHP, ASP, ASP.net,JSP,...

Web Server (máy chủ Web): là máy tính mà trên đó được cài đặt phần mềm phục vụ Web, đôi khi người ta cũng gọi chính phần mềm đó là Web Server. Tất cả các web server đều hiểu và chạy được các file *.htm và *.html. Tuy nhiên mỗi web server lại phục vụ một số kiểu file chuyên biệt chẳng hạn như llS của Microsoft dành cho *.asp, *.aspx…; Apache dành cho *.php…; Sun Java system web server của SUN dành cho *.jsp…

Database server (Cơ sở dữ liệu máy chủ) : là máy tính có cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào đó như: MySQL, SQLServer, Oracel,... Thông thường web server và Database server sẽ nằm trên cùng một máy tính.

Web browser (trình duyệt web): Là một ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng, cho phép người dùng truy cập và xem thông tin các trang web. Hiện nay có một số trình duyệt phổ biến như: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera,...

URL (Uniform Resource Locator) định vị tài nguyên trên internet. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL, còn được gọi là địa chỉ web hay là liên kết mạng (hay ngắn gọn là liên kết). Ví dụ một URL có dạng: http://laptrinhphp.info/php-can-ban/bai-6-tong-quan-ve-lap-trinh-php.html

Trong đó:

  • http: là giao thức
  • laptinhphp.info: tên miền (địa chỉ máy chủ)
  • php-can-ban: thư mục
  • bài-6-tổng-quan-về-lập-trình-php.html: tên đường dẫn chứa tài nguyên

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức thể hiện cách thức truyền tải dữ liệu trên mạng Internet, HTTP thường được dùng để gửi và nhận dữ liệu giữa máy chủ web và người dùng.

1.2. Cơ chế hoạt động của web

Cơ chế web là cơ chế hoạt động giữa người dùng và máy chủ web thông qua trình duyệt web

Cơ chế hoạt động của web

Người dùng sẽ thông qua web browser để gửi yêu cầu tới máy chủ. Khi máy chủ nhận được yêu cầu, máy chủ xử lý yêu cầu và trả kết quả về cho web browser. Web browser sẽ hiển thị kết quả lên màn hình cho người dùng xem.

Lập trình PHP chúc các bạn thành công!!!