Một số hàm sắp xếp dành cho mảng trong php

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 10/03/2016 | 6301 |


PHP hỗ trợ một số hàm dùng để sắp xếp mảng nhằm mục đích giúp chúng ta đỡ vất vả khi thao tác với mảng.

php array sort

 

Trước khi xem xét các hàm sắp xếp, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Có 2 dạng sắp xếp là: Sắp xếp khóa (key) và sắp xếp giá trị (value).
  • Có các loại sắp xếp như sau: alphabe, thấp đến cao, cao đến thấp, số, tự nhiên, ngẫu nhiên hoặc người dùng tự định nghĩa.
  • Tất cả các hàm sắp xếp đều tác động trự tiếp đến các phần tử của mảng và trả về mảng đã được sắp xếp.
  • Nếu trong mảng có các phần tử bằng nhau thì kết quả có thể sẽ khác nhau sau mỗi lần sắp xếp.
Tên hàm Sắp xếp theo Thay đổi thứ tự khóa Loại sắp xếp
array_multisort() value kết hợp thì có, số thì không tùy chọn
asort() value thấp đến cao
arsort() value cao đến thấp
krsort() key cao đến thấp
ksort() key thấp đến cao
natcasesort() value tự nhiên
natsort() value tự nhiên
rsort() value không cao đến thấp
shuffle() value không ngẫu nhiên
sort() value không thấp đến cao
uasort() value người dùng tự định nghĩa
uksort() key người dùng tự định nghĩa
usort() value không người dùng tự định nghĩa

 

Lập trình PHP