Bài 9: Cấu trúc lặp

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 28/01/2016 | 4806 |


PHP cũng giống với các ngôn ngữ lập trình trước đó đều sử dụng các từ khóa quen thuộc như while, do-while và for cho các cấu trúc lặp.

php loop structures

Hầu như tất cả các ngôn ngữ lập trình ngoài cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh (IF) không thể thiếu được cấu trúc lặp để giải quyết một tình huống đặt ra trong một bài toán cụ thể.

1. for

Cú pháp:

for(<Khởi tạo>;<Điều kiện>;<Bước nhảy>)
 <Khối lệnh>

Tróng đó:

 • <khởi tạo> là biến bắt đầu chạy vòng lặp.
 • <Điều kiện> là điều kiện để dừng vòng lặp
 • <Bước nhảy> có thể thăng hoặc giảm là giá trị để biến điều kiện chạy lần tiếp theo
 • <Khối lệnh> là các lệnh sẽ được thực hiện khi điều kiện chưa thỏa tức vòng lặp vẫn còn chạy
 • Ví dụ: Xuất ra dãy số từ 1 đến 10
for($i=1; $i<=10; $i++)
  echo $i;

 

2. foreach

Cú pháp:

foreach(<Mảng> as <Biến>)
 <Khối lệnh>

Trong đó:

<Mảng> là mảng dữ liệu cần chạy

<Biến> sẽ lưu các giá trị trong mảng khi chạy

<Khối lệnh> khối lệnh cần xử lý khi chạy

Ví dụ: Xuất danh sách các giá trị trong mảng $mang array(1, 2, 3, 4, 5);

<?php
foreach($mang as $gia_tri){
  echo $gia_tri;
}
?>

3. while

Cú pháp:

while(<Điều kiện>)
 <Khối lệnh>

Trong đó:

<Điều kiện> là điều kiện dừng của vòng lặp

<Khối lệnh> Khối lệnh cần xử lý khi lặp

Ví dụ: Xuất ra các giá trị từ $i=1 cho đến khi nào $i=10 mỗi lần lặp $i tăng 2 đơn vị.

$=1
while($i<10){
  echo $i;
  $i=$i+2;
}

4. do … while

Cú pháp:

do{
 <Khối lệnh>
}while(<Điều kiện>

Ví dụ: Xuất ra các giá trị từ $i=1 cho đến khi nào $i=10 mỗi lần lặp $i tăng 2 đơn vị.

$=1
do{
  echo $i;
  $i=$i+2;
}while($i<10)

Chú ý: Sử dụng break continue trong cấu trúc lặp

Ví dụ sử dụng break: Xuất ra các giá trị từ 10 đến 1

$i = 10;
while(){
  if($i == 0)
   break;
  echo $i;
  $i-- ;
}

Ví dụ sử dụng continue. Xuất ra các số chẵn từ 1 đến 10

for($i=1; $i<=10; $i++){
  if($i%2<>0){
   continue;
  }
  echo $i;
}

Chúc các bạn học thiết kế web thành công!!!