Bài 3: Hướng dẫn tạo và xóa bảng trong MySQL với PhpMyadmin

MySQL | Lập Trình PHP | 10/01/2016 | 16355 |


Bảng (Table) trong MySQL dùng để lưu trữ thông tin của người dùng. Trong bảng có các thuộc tính là các cột.

logo phpmyadmin

 

Để lưu trữ thông tin của các đối tượng trong lập trình web, chúng ta cần tạo bảng. Trước khi tạo bảng chúng ta cần nắm một số thuộc tính sau:

  • Tên bảng: Mỗi bảng có một tên do chúng ta tự tạo và tên này là duy nhất trong CSDL
  • Tên cột: Mỗi cột (thuộc tính) có một tên do chúng ta tự tạo và tên này là duy nhất trong bảng
  • Kiểu dữ liệu: Mỗi cột sẽ có một kiểu dữ liệu để lưu trữ loại dữ liệu của thuộc tính. (Ví dụ: kiểu số, chuỗi, ngày,...)

2.1. Các kiểu dữ liệu thường dùng:

Kiểu dữ liệu Kích thước miền giá trị
     
Tinyint 1byte -127 => 128
Smallint 2byte -32768 => 32767
Int 4 byte -231 => 231-1
Boolean 1 byte True hoặc False
Numeric 4 byte  
Float 4 byte  
Double 8 byte  
Date   '1000-01-01' => '9999-12-31' (yyyy-mm-dd)
Datetime   '1000-01-01 00:00:00' => '9999-12-31 23:59:59' (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
Char   1 => 255 (chuỗi cố đinh)
Varchar   1 => 255 (Chuỗi động)
Text   1 => 216 - 1 (65535 ký tự)
Longtext   1 => 232-1 (Tương đương 4G kí tự)

2.2. Tạo bảng

Ví dụ: Tạo bảng có tên là khach_hang với cấu trúc sau:

Tên cột Loại Kích thước
ma_kh int 10
ten_kh varchar 100
dia_chi varchar 200
dien_thoai varchar 20
email varchar 100

Để tạo bảng với phpmyadmin tương ứng với ví dụ trên chúng ta làm như sau:

Bước 1: Chọn CSDL cần tạo bảng

Bước 2: Nhập tên bảng và số cột

Bước 3: Nhấn nút "Go"

Tạo table

Bước 4: Nhập các thông tin của cột như hình sau:

Nhập thông tin các cột

2.3. Xóa bảng

Để xóa bảng, chúng ta chọn bảng cần xóa và nhấn nút "Drop" từ combobox như hình sau:

Xóa bảng

Lập trình PHP chúc các bạn thành công!!!