Javascript định dạng tiền phân cách phần ngàn

JavaScript | Lập Trình PHP | 26/01/2016 | 20826 |


Trong khi lập trình php nếu các bạn gặp vấn đề về định dạng tiền nhi khập liệu. Ví dụ: Nhập vào textbox: 12000 thì sẽ xuất hiện 12.000

javascript format currency

Khi đó các bạn có thể thêm đoạn javascript bên dưới vào.

<script>
function format_curency(a) {
  	a.value = a.value.replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "$1.");
}
</script>

<input  onChange="format_curency(this);" type="text">

Đoạn javascript trên khi chạy sẽ xuất hiện một textbox cho chúng ta nhập số tiền vào. Khi nhập xong và con trỏ rời khỏi textbox thì giá trị trong textbox sẽ hiển thị dạng tiền tệ với phân cách phần ngàn.

Chú ý:

Nếu các bạn muốn đổi dấu '.' thành dấu ',' trong phân cách phần ngàn thì các bạn có thể thay đổi "$1." thành "$1,"

Chúc các bạn tự học lập trình php thành công!