Hướng dẫn chèn nút G+ vào website

Google với website | Lập Trình PHP | 30/12/2015 | 3706 |


Bài viết này hướng dẫn tạo nút 'G+1' trên trang web của bạn. Nhằm mục đích chia sẻ nội dung trên website vào mạng xã hội G+

Chức năng:

Bạn có thể thêm và tùy biến các nút +1 để đáp ứng nhu cầu của các trang web của bạn, chẳng hạn như thay đổi kích thước nút và kỹ thuật tải. Bằng cách thêm nút +1 vào trang web của bạn, bạn cho phép người dùng của bạn để giới thiệu nội dung của bạn vào mạng kết nối của họ và lưu lượng truy cập đến trang web của bạn. Nút +1 cũng có thể cải thiện thời gian trên trang web của bạn bằng cách cung cấp các khuyến nghị để đọc thêm.

Nút G +

Nút G+ đơn giản:

Bạn chỉ cần copy đoạn code sau và paste vào nới bạn muốn hiển thị.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 <g:plusone></g:plusone>

 

Tùy chỉnh nút G+:

1. Thay đổi kích thước nút G+:

Bạn chỉ cần thay thế các kích thước tương ứng trong thẻ sau

<g:plusone size="small"></g:plusone>

Hiện tại G+ hỗ trợ một số kích thước sau:

Thuộc tính Chiều rộng Chiều cao
small 24 15
medium  32 20
standard  38 24
tall  50 20

 

2. Các thuôc tính khác:

Thuộc tính Giá trị Mặc định Ý nghĩa
data-href Url để +1 Url mặc định Địa chỉ url dùng để +1
data-annotation

 

 • none
 • bubble
 • inline
bubble

Các chú thích bên cạnh nút

 • Không thiết lập
 • Hiện thị số lượng +1
 • Hiển thị số lượng và hình ảnh của người +1
data-width một con số (px) - Khi data-annotation được thiết lập thì đây chính là chiều rộng của phần data-annotation
data-align
 • left
 • right
left Canh lề cho nội dung bên trong nút
data-count
 • true
 • false
true Hiển thị số lượng hay không hiển thị số lượng +1

Ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm các thiết lập khác tại địa chỉ https://developers.google.com/+/web/+1button/