Hướng dẫn tạo nút LIKE facebook cho website

Facebook với website | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 12149 |


Bài viết này hướng dẫn tạo nút 'LIKE' một đường dẫn trên trang web của bạn với tài khoản facebook.

Chức năng:

 • Khi người dùng nhấn chuột vào nút Like sẽ "like" nội dung trên web và chia sẻ chúng trên Facebook.
 • Ngoài ra bạn cũng có thể hiển thị nút Share bên cạnh nút Like để cho mọi người thêm một tin nhắn và để họ chia sẻ với mọi người.

Thiết kế nút like face

Chú ý: Để thực hiện chức năng này yêu cầu bạn phải có tài khoản facebook.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập facebook và truy cập vào đường dẫn https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button

Bước 2: Cấu hình cho nút like

2.1. Dùng chuột kéo thanh cuộn xuống đến phần "Like Button Configuration"

Cấu hình nút like

 

Thuộc tính Giá trị Chức năng
URL to Like Nhập địa chỉ web (Ví dụ: http://laptrinhphp.info) Địa chỉ web sẽ được like
Width Nhập vào một số (Chú ý: đơn vị tính là pixel) Chiều rộng phần hiển thị của nút
Layout

Chọn kiểu hiển thị:

 • standard
 • box_count
 • button_count
 • button
Kiểu hiển thị của nút
Action Type

Chọn loại hành động:

 • like
 • recommend

Hành động khi nhấn nút

 • thích và chia sẻ
 • giới thiệu và chia sẽ

2.2. Lấy thông tin code:

Khi đã cấu hình xong bạn nhấn nút "Get Code" để hiển thị code mà mình đã cấu hình.

your-plugin-code.jpg

Bước 3: Chèn code vào website của mình.

3.1. Copy đoạn code ở phần 1 trong hình trên và paste vào ngay sau thẻ <body>

(Chú ý bạn cũng có thể copy đoạn code bên dưới)

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=791413060889483";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

3.2. Copy đoạn code thứ 2 và paste vào nơi mà bạn muốn hiển thị.

<div class="fb-like" data-href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/" data-layout="standard" data-action="recommend" data-show-faces="true" data-share="true"></div>