Tag: "xóa bảng"

MySQL | Lập Trình PHP | 10/01/2016 | 11621
Bảng (Table) trong MySQL dùng để lưu trữ thông tin của người dùng. Trong bảng có các thuộc tính là các cột.