Tag: "tags"

Wordpress | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 9334
Chuyên mục (Categories) và Thẻ (Tags) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trong WordPress. Thẻ có thể xem là các từ khóa của bài.
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 07/01/2016 | 3749
Giới thiệu các thẻ (tag) cơ bản trong thiết kết website như: 1.3. Thẻ head,title, body,meta, link,script,...